සැපයුම්කරු සමග සන්නිවේදනය කරන්න? සැපයුම්කරු
lihongchao Mr. lihongchao
මට ඔයාට කළ හැක්කේ කුමක් ද?
ඇමතුම් සැපයුම්කරු

Shenzhen city KayDeli Refrigeration Equipment Co.,Ltd.

පිටු පෙලගැස්ම

Home > පිටු පෙලගැස්ම

ප්රවර්ග සහ නිෂ්පාදන

අඩු උෂ්ණත්ව චිලර්

කාර්මික චිලර්

ජල සිසිලන චිලර්

වායු සිසිලන චිලර්

වාතය සිසිලනය කර ඇති ස්ට්රෝ චිලර්

Screw Air Cool Cooler

100HP තනි ඉස්කුරුප්පු ආකාරයක් වාතය සිසිල් චිලර් 

120HP තනි ඉස්කුරුප්පු ආකාරයක් වායු සිසිලනය වූ චිලර් 

150HP තනි ඉස්කුරුප්පු ආකාරයක් වාතය සිසිල් චිලර් 

160HP තනි ඉස්කුරුප්පු ආකාරයක් වාතය සිසිල් 

180HP තනි ඉස්කුරුප්පු ආකාරයක් වායු සිසිලනය වූ චිලර් 

300HP තනි ඉස්කුරුප්පු ආකාරයක් වාතය සිසිලනය 

240HP තනි ඉස්කුරුප්පු ආකාරයක් වාතය සිසිලනය 

360HP තනි ඉස්කුරුප්පු ආකාරයක් වාතය සිසිල් චිලර් 

400HP තනි ඉස්කුරුප්පු ආකාරයක් වාතය සිසිලනය 

වාතය සිසිල් ඉස්කුරුප්පු සම්පීඩක චිලර් 

වාතය සිසිල් වාෂ්ප කාර්මික චිලර් 

වාතය සිසිලනය කර භ්රමක ඉස්කුරුම් චිලර් 

චිකන් සඳහා ඉස්කුරුප්පුවක් 

කුකුල් මස් යන්ත්රය ඉස්කුරුම්පල චිලර් 

චිලර්

Products Keywords
screw chillerGlycol Air CoolerUltra Low FreezerRefrigerating setindustrial chillerair cooled chillerScrew Water ChillerWater cooled chillerScrew Air Cool CoolerLow temperature chillerScrew type refrigeratorAir cooled screw chiller2kw ජල චිලර්5kw ජල චිලර්Screw Water Cooled Chillerඅඩු තාප chillerවතුර චිලර්Air-cooled industrial chillerDaikin Air Cooled Chiller PriceWater cooled industrial chillerශීතකරණ ඒකකය5 Hp වායු චිලර්චිලර් පෙට්ටිකුඩා ජල චිලර්Screw Air Cooled Refrigeration Unitජල චිලර් ඒකකයසීතල ජල චිලර්අයිස් ජල ඒකකය2kw කුඩා ජල චිල්Aquaforce Water Cooled Screw Chillerස්ක්රර් චිලර්කාර්මික චිලර්Screw වර්ගය චිලර්මොඩියුලි චිලර්කාර්මික ශීතකරණචිලර් ෆොරර්සර්ශීතකරණ පද්ධතියමැෂින් ස්ක්රර්ස්ට්රෝ චිලර්ස්10 Kw ජල වාතය චිලර්සිසිලන ජල චිලර්ජල සිසිලන චිලර්100 ලීටර් ජල චිලර්ශීතකරණයේ කට්ටලයකාර්මික ජල කූලර්අපනයන වයර් චිලර්ජල චිලර් යන්ත්රයජල කාර්මික චිලර්ස්පෘෙර් ජල චිලර්කාර්මික ජල චිලර්අනුචිත ජලය චිලර්සී සහතික කළ චිලර්වායුසමීකරණ චිලර්Glycol Chiller බෲවරි චිලර්අඩු උෂ්ණත්ව චිලරයවායු සිසිලන චිලර්Pcb කර්මාන්තය චිලර්වායු සීතල රෙකෝඩනයඅඩු උෂ්ණත්ව චිලර්ජල සිසිලන පද්ධතියතනි ස්ක්රර් චිලර්සැහැල්ලු ජල චිලර්ජල සිසිලන ජල චිලර්7kw කුඩා වාතය සිසිල්සෝයා සීතල ජල චිලර්වායු සිසිලන ශීතකරණකාර්මික ජල ශීතකරණයඅඩු උෂ්ණත්ව ශීතකරණශීතජනක ශීතකරණ ඒකකයවාණිජ සිසිල් චිලර්පුපුරන දිලීර නලයක්චිලර් වායු සමීකරණයචිලර් ශීතකරණ උපකරණවාතය ඩ්රයිර් චිලර්චිකන් සර්වර් චිලර්ෙසෝං ස්ක්රර් චිලර්ජල චිලර් සංකෝචන ඒකකවාතය සිසිලනය කළ 80 ටීචිලර් සහ හීටර උපකරණ12hp වායු සිසිලන චිලර්50tr වායු සිසිලන චිලර්ශීතකරණයේ ස්ප්රීකරය60kw වායු සිසිලන චිලර්40tr වායු සිසිලන චිලර්Screw ජල සිසිලන පද්ධතියවාතය පිරිසිදු චිලර්විශාල ස්ක්රර් චිලර්වායු සිසිලන ශීතකරණයකාර්මික ලේසර් චිලර්එන්නත් සීතල ජල චිලර්ජල චිලර් වාතය සිසිල්අඛණ්ඩ වර්ගය ජල චිලර්ජල සිසිලන යන්ත චිලර්වායු සිසිල් ජල චිලර්ජල සිසිලන සඳහා චිලර්Hitachi වායු සිසිලන චිලර්Screw Style 100 Tr කාර්මික චිලර්ස්වයං සිසිලකය Cooler Air Chillerඅයිස් ජල ඒකක ඒකකය Screw Unitශිතජනක කාර්මික චිලර්අඩු උෂ්ණත්ව අධිශීතකයඅඩු උෂ්ණත්ව ජල චයිලර්වාතය සිසිල් කළ ශීතකරණරසායනික සීතල ජල චිලර්වාතය සිසිල් බීම චිලර්ජල සිසිලන චිලර් විවෘතජල සිසිලන ශීතජනක ඒකකයකාර්මික සඳහා ජල චිලර්චිලර් වායු සිසිල් ජලයජල සිසිලන ශීතකරණ ඒකකයවායු ශීත කළ තාපක චිලර්වායු ෆැනර් සමඟ ජල චලනයමිනි ජල චිලර් ලේසර් Cw50003hp වායු සිසිලන ජල චිලර්6hp වායු සිසිලන ජල චිලර්කාර්මික ජල චිලර් 1 ටොන්කාර්මික භාවිතය චයිලර්කුරුල්ලා සිසිල් කුලුන10hp වායු සිසිලන ජල චිලර්ඒකාබද්ධ ස්ක්රර් චිලර්කාර්යක්ෂම සිරුර චිලර්ජල සිසිලන යන්ත්රෝපකරණකාර්මික ස්ක්රර් චිලර්ස්ථාවර ජල සිසිලන චිලර්සීතල ජලය සෑදීම යන්ත්රයග්රී වායු සිසිලන චිලර්ජල සිසිලන ශීතකරණ උපකරණDaikin වායු සිසිල් ජල චිලර්රබර් රත්කර ශීත කළ චිලර්15hp වායු සිසිලනය වූ චිලර්වායු සිසිලන ස්ලෝල චිලර්කාර්මික සිසිලන ජල චිලර්පෙරහන වායු සිසිලන චිලර්ජල සිසිලන කාර්මික චිලර්ජල සිසිලන ශීතකරණයේ ඒකකයවායු සිසිලන චිකර් පාලනය20 ටොන් වායු සිසිලන චිලර්වතුර සිසිල් විවෘත චිලර්පතුල් ටියුබ් තෙල් චිලර්මධ්යම අඩු උෂ්ණත්ව චිලර්ජල සිසිලන රීසිලචක චිලර්කාර්මික ජල සිසිලන යන්තයජල සිසිලන ඒකාබද්ධ සංරචක10l ශීතකරණයේ රීචරල් චිලර්ජල සිසිලන චිලර් පද්ධතියකාර්මික ජල සිසිලන චිලර්ජල සිසිලන සම්පීඩක චිලර්වායු-හුළං නළා කූලික ඒකකයජල සිසිලන ලද නියන් චිලර්අඩු තාප ජලය සිසිල් චිලර්200 ටොන් වායු සිසිලන චිලර්වාෂ්පීටර් ස්ක්රර් චිලර්අඩු උෂ්ණත්ව සංසරණ පොම්පයජල සිසිල් ස්ට්රූ ශීතකරණයජල සිසිලන ශීතකරණ පද්ධතියඅඩු උෂ්ණත්ව ස්ට්රෝ චිලර්ජල සිසිලන කාර්මික ශීතකරණකාර්මික සිසිලන ජල චිලටර්වායු සිසිලන බොක්ස් චිලර්අඩු උෂ්ණත්වය සීතල උගුලක්සිසිලන ද්රව චකෂක යන්ත්රයනවීන වායු සිසිලන ජල චිලර්තනි සිරුර ජල සිසිලන චිලර්වායු සිසිලන ලද නියූ චිලර්ජල සිසිලන ශීතකරණ සහ චිලර්පිපිරුම් නියුක්ලයිල්ලක්තාප පොම්ප ජල තාපක සහ චිලර්මධ්යම පහත් උෂ්ණත්ව ශීතකරණඅඩු උෂ්ණත්ව සම්පීඩක චිලර්කාර්මික සිසිලන වතුර චිලර්අර්ධ-හර්මටම් සර්වර් චිලර්කාබන්ඩයොක් ජලය සඳහා චිලර්වායු සිසිලන චිලර් පද්ධතියවායු සිසිලන චිලර් ප්රයිස්වායු සිසිලන කාර්මික චිලර්කාර්මික වායු සිසිලන චිලර්සංයුක්ත වායු සිසිලන චිලර්ජලජීවී චිලර් සඳහා බ්ලෝවර්අඩු උෂ්ණත්ව ස්කෘප් ඒකකයක්අඩු උෂ්ණත්ව පරීක්ෂක චිලර්අඩු උෂ්ණත්වය සීතල ජල චිලර්වායු සිසිලන ජල චිලර් පාලකයසිරස් වර්ගය ජල සිසිලන ඒකකයඅයිස් ජල ඒකක ස්කර් යන්ත්රයපානීය වායු සිසිලන ජල චිලර්වායු සිසිලන අයිස් ජල චිලර්වායු සිසිලන වර්ගය ජල චිලර්ශීතජනක කාර්මික අධිශීතකරණය12hp 20hp 25hp කාර්මික චිලර් පද්දතිජල සිසිලන ලද සිරුර ජල චිලර්ජල සිසිලන ලද නියන චිලර් මිලකූලර් දියරමය චුම්බක පොම්පයවායු සිසිලනය වීශ්ලස් චිලර්Screw වර්ගය වායු සිසිලන ශීතකරණඅල්ට්රා පහත් උෂ්ණත්ව චිලර්වායු සිසිලන කාර්මික ශීතකරණශීතජනක කෝෂ සනීපාරක්ෂක ඒකකය5hp කාර්මික වායු සිසිලන චිලර්30 ටොන් වායු සිසිලන චිලර් මිලවාෂ්පීකරණය හා ඝනීභවනය Screw Chillerජල සිසිලන අඩු උෂ්ණත්ව චිලරයජල සිසිල් අඩු උෂ්ණත්ව චිලර්60 ටොන් වායු සිසිලන චිලර් මිලඅඩු උෂ්ණත්ව ජල සිසිලන චිලර්පුපුරණ වාතාශ්රය ජල සිසිලන ය50 ටොන් වායු සිසිලන චිලර් මිලවායු සිසිලන සර්ර් චිලර් මිලමධ්යම සහ අඩු උෂ්ණත්ව ශීතකරණකාර්මික ස්පියර් ෆොස්ටර්සර්ප්රතිරෝධක වායු සිසිලන චිලර්ජල සිසිලන ශීතජනක අධිශීතකරණයපාරිසරික ආරක්ෂණ සර්රු චිලර්පුපුරන දුම්වැටි නියන් චිලර්ෙබෝෙනෝ කෙයෝගෙනක සිසිලන ඒකකයවිනාඩි 80 උපාධි කාර්මික චිලර්වායු සිසිලන ලද ස්ක්රර් චිලර්උණුසුම් ජල ජල සිසිලන පද්ධතියජල කූලර් වර්ගය කාර්මික චිලර්අඩු උෂ්ණත්ව ජල සිසිලන ශීතකරණවායු සිසිලන ලද සිරුර ජල චිලර්ජල ශීත කිරීමේ යන්ත්ර ජල කූලර්300 ටොන් ගුවන් සිසිල් චිලර් මිලද්විත්ව ස්පෘර් කාර්මික චිලර්ද්විත්ව ස්ට්රෝ ෆ්රීසින් ඒකකයචිලර් අඩු වාෂ්පකාරක උෂ්ණත්වයඅන්තර්ජාතික කාර්මික ජල චිලර්උෂ්ණත්ව පරිපථයේ සිසිලන චිලර්ජල සිසිලන ක්රයොජෙනික් ශීතකරණඅර්ධ වශෙයන් ආවරක සිරස් චයිලර්අඩු උෂ්ණත්ව වායු සිසිලන චිලර්වායුමය විසුරුවා හරින ලද චිලර්ද්විත්ව ස්ක්රර් චිලර් සහ හීටරඋසස් තත්ත්වයේ ජල සිසිලන චිලර්වායු සිසිලන සිරස් වර්ගය චිලර්පරිසර හිතකාමී ජල සිසිලන චිලර්ජල සිසිලන ලද සිරස් වර්ගය චිලර්ශීත කළ ජලය චිලර් ප්ලේයර් කිරීමජල සිසිලන ලද තනි ස්ක්රර් චිලර්50 ටොන් ජල සිසිලන ලද නියන් චිලර්කාබන්ඩයොට් ජල සැකසුම් යන්ත්රයචිලර් අඩු සන්තෘප්තිය උෂ්ණත්වයප්ලාස්ටික් කර්මාන්තය ජල චිලර්කාර්මික කෙයොනික් සිසිලන චිලර්ජල සිසිල් අඩු උෂ්ණත්ව අධිශීතකයඅඩු උෂ්ණත්ව වායු සිසිලන ශීතකරණඋෂ්ණත්වය අඩු උෂ්ණත්ව ජල චයිලර්අඩු උෂ්ණත්ව ස්විච් කූඩාරණ ඒකකයවායු සිසිලන ශීත කිරීමේ පද්ධතිය10 hp වායු සිසිලන කාර්මික ජල චිලර්ජල සිසිලන අඩු උෂ්ණත්ව අධිශීතකයවායු කූලර් වර්ගය කාර්මික චිලර්චිලර් ගෘහස්ථ ඒකකය වායු සමීකරණයවායු සිසිලන කර්මාන්තය ජල චිලර්එතිලීන් ග්ලිසෝල් සීතල ජල චිලර්ජල සිසිලන ස්පෘර් වර්ගය ජල චිලර්සිරස් මැද උෂ්ණත්වය සීතල ජල ඒකකයවාතය සිසිල් 100 ටර් කාර්මික චිලර්වායු සිසිලන ස්කර් අයිස් ජල ඒකකයජල සිසිලන කාර්මික අයිස් ජල ඒකකයNdustrial වායු ශීත කළ අයිස් ජල යන්ත්රයඉන්ජෙක්ෂන් මෝලින් යන්ත්ර චිලර්වාෂ්පීකරණ සිසිලන ස්ක්රර් චිලර්ස්ට්රෝක් වර්ගයේ සේලයින් ශීතකරණවායු සිසිලන රසායනාගාරය ජල චිලර්අඩු උෂ්ණත්වය ජල සිසිලන අධිශීතකයද්රව ස්කෘප් වර්ගය ශීතකරණයේ ඒකකයද්විත්ව ස්පෘඩ් අයිස් ජල යන්ත්රයScrew වර්ගය සංයුක්ත ජල සිසිලන චිලර්50 ටොන් වායු සිසිලන ලද නියන් චිලර්කාර්මික ජල සිසිලන ලද නියන් චිලර්සංයුක්ත ජල සිසිලන සහ හිමායන ඒකකයවායු සිසිලන සිරස් වර්ගය ජල චිලර්වාතය සිසිලනය කර ඇති ස්ට්රෝ චිලර්වායු ශීතකරන ලද සිරස් ශීතකරණ අංශයද්විත්ව ස්ප්රූ ක්රීමෝනීය ශීතකරණලිතියම් බ්රෝමීඩ් අවශෝෂක චිල්රරයජල සිසිලන කාර්මික සිසිලන පද්ධතියඅඩු උෂ්ණත්ව සංසරණ අධිශීත යන්ත්රයවායු සිසිලන ලද චිලර් ඉන්ඩියුලීල්සජීවී මත්ස්ය සඳහා මුහුදේ ජල චිලර්ජල සිසිලන කාර්මික සිසිලන ජල චිලර්ජල සිසිලන අඩු උෂ්ණත්ව ස්තරය චිලර්සිරස් වර්ගය සිසිල් ජල සිසිලන ඒකකයවායු සිසිලනය කරන ලද කාර්මික චිලර්මල ෙනොබැෙදන වාෙන් මිශ්ර ටැංකි මිලද්විත්ව ස්ප්රූ ක්රයොජෙනික් චිලර්හරස් ප්රවාහ සෘජුකාරක සිසිලන කුළුණකාර්මික සිරස් වර්ගය ශීතකරණයේ ඒකකයවාතය සිසිල් සිල්වර් ස්ක්රර් චිලර්වායු සිසිලන ස්කර් අයිස් ජල යන්ත්රයසිරස් වර්ගය වායු සිසිල් ජල තාපකයක්වායු සිසිලන ලද නියූ චිලර් පිරිවිතරඅම්ල සහ අල්කයිල ප්රතිරෝධී ජල චිලර්සිසිලන ටවර් චිලර් 100t ප්රවාහ අනුපාතයකුඩා ජල සිසිලන ලද සිරස් ශීතකරණ අංශයජල සිසිලන ලද ස්ක්රර් ශීතකරණ ශීතකරණයවායු සිසිලන ලද ස්පෘර් කාර්මික චිලර්මධ්යම හා අඩු උෂ්ණත්ව ස්ට්රෝක් චිලර්කාර්මික වායු සිසිල් අයිස් ජල ඒකකයක්අඩු උෂ්ණත්ව ස්පෘක ශීත කිරීමේ ඒකකයක්වායු-සිසිලන ලද ස්ට්රූ සිලිකන් චිලර්ක්රයොජෙනික් ස්ප්රී ෆ්රීසින් මැෂින්නිව් ස්ට්රූ ඉන්ඩස්ටරින් අධිශීතකරණයකාර්මික වායු සිසිලන ලද අයිස් ජල ඒකකයගෘහස්ථ මත්ස්ය ගොවිපළ සඳහා චිලියර්ස්ජල සිසිලන ක්රයොජෙනික් කාර්මික චිලර්උෂ්ණත්වය අඩු උෂ්ණත්ව ස්ට්රෝක් චිලර්ජල සිසිලන ස්පෘර් වර්ගය ශීතකරණයේ ඒකකයවායු සිසිලනය කළ ශීතජනක කාර්මික චිලර්ජල සිසිලන ලද ස්ක්රර් ශීතකරණයේ කට්ටලයජල සිසිලන අඩු උෂ්ණත්වය කාර්මික චිලර්වායු සිසිලනය වන කාර්මික සිසිලන උපකරණවායු සිසිලන කාර්මික අයිස් ජල යන්ත්රයකාර්මික වායු සිසිලන ලද ස්ක්රර් චිලර්කර්මාන්තය ජල චිලර් වායු සිසිලන චිලර්වාතය සිසිලනය කර ඇති තනි ස්ක්රර් චිලර්ජල සිසිලන ක්රයොජෙනික් කාර්මික ශීතකරණප්රතික්රියා කේටෙල් අඩු උෂ්ණත්ව චිලර්බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ කාර්මික ජල චිලර්පුපුරායාම-ජලයෙන් වාෂ්පීකරණය වූ චිලර්කැස්කඩ් ක්රයොජෙනික් ජල සිසිලන ශීතකරණවායු සිසිලන ලද ස්ට්රෝ ස්ප්ලේටර් චිලර්වායු සිසිලන අඩු උෂ්ණත්ව ස්ප්රී විඝටකයවායු සිසිල් අඩු උෂ්ණත්ව ස්විරු ශීතකරණජල සිසිලන කර්මාන්තය සඳහා ස්ට්රෝ චිලර්ජල සිසිලන ක්රීම් වර්ගය කාර්මික චිලියේවාතය සිසිලනය කර ඇති ස්ට්රූ ෆ්රීසර්සර්ජල සිසිලන ස්පෘස් අධිශීත කිරීමේ ඒකකයක්වාතය සිසිලනය භාවිතා කළ ජලකාරක ජල චිලර්අඩු උෂ්ණත්ව වායු සිසිලන ලද නියන් චිලර්වායු සිසිලන ලද නියපොතු සීතල වතුර චිලර්කර්මාන්ත ලේසර් උපකරණ වායු සිසිලන චිලර්ජල සිසිලන ලද සිරස් හි ක්රයොජෙනික් චිලර්වාතය සිසිලනය කරගත් ස්පෘර් කාර්මික චිලර්වායු-සිසිලනය කර ඇති ස්ට්රෝ ෆ්රීසින් ඒකකයඉන්වර්ටර් ස්පෘර් කොම්ප්රෙෂර් වතුර චිලර්ද්වි-ඉස්කුරුප්පු ක්රියොජනික සොරි ඒකකයක්අඩු උෂ්ණත්ව පිපිරුම් සාධක පිරිසිදු කිරීමවායු සිසිලන ලද ස්ක්රර් තාපන පුනර්ජනන ඒකකයවායු ශීතකරන ලද ස්කුෘඩ් වර්ග ශීතකරණයේ ඒකකයඅඩු උෂ්ණත්වයේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතා නියන් චිලර්ජල සිසිලන ලද සිරස් හි ක්රයොජෙනික් ජලය චිලර්කර්මාන්ත ස්ට්රෝ ජලය චිලර් වායු සිසිල් චිලර්ට්වින් සිරස් හි ක්රයොජෙනික් ශීත කිරීමේ ඒකකයක්වාෂ්පීකරණ-සිසිල් හයිඩ්රජන් ක්රියොජෙනික් ඒකකයජල සිසිලන ලද නියන් කර්මාන්තශාලාව පිරිසිදු කිරීමඅල්ට්රා-අඩු උෂ්ණත්ව කාර්මික කර්මාන්තයේ නියන චිලර්වතුර සිසිලන ලද සම්පූර්ණයෙන්ම කපන ලද නියුලුම් චිලර්

විමසුම විමසන්න

lihongchao

Mr. lihongchao

විද්යුත් තැපෑල:

szkaydeli@163.com

විමසුම විමසන්න

දුරකථන:86-0755-28122621

Fax:86-0755-23008879

ජංගම දුරකථන:+8618927422621

විද්යුත් තැපෑල:szkaydeli@163.com

ලිපිනය:306, 3rd Floor, Building A, Fulian Industrial Park, Dalang South Road, Longhua Street, Longhua New District, Shenzhen, China, Shenzhen, Guangdong

ජංගම වෙබ් අඩවිය

http://www.kaydelichiller.com